​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

​กทม ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

กทม กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบข้อเขียน ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลสอบข้อเขียน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 รวมจำนวน 13 ตำแหน่ง และกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบให้ผู้สมัครจะต้องสอบ ภาค ก. และสอบ ภาค ข. ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

กทม จึงประกาศผลสอบข้อเขียน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นหลักฐานสำหรับผู้สอบข้อเขียนได้
– วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตำแหน่วใดยื่นหลักฐานวันเวลาใด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศท้ายนี้)

กำหนดวัน เวลาและสถานที่ทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ (โดยวิธีสอบข้อเขียน)
– กำหนดสอบวันที่ 32 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559
สถานที่สอบ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า กรุงเทพมานคร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
– วันที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559
– สถานที่รายงานตัว ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
– สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ และห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

การประกาศผลสอบผู้สอบได้ในการสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559
กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำหนดประกาศผลสอบแข่งขันฯ ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://ksb.bangkok.go.th และ http://www.bangkok.go.th/exam

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
      • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
      • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
      • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
      • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
      • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
      • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
      • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
      – ดูประกาศผลสอบทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 รวมทุกจังหวัด

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
      • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
      • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
      • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
      • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
      • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
      – ดูประกาศผลสอบทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 รวมทุกจังหวัด

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกตำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2559 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน และตามกำหนดเวลา และผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ การทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ (โดยวิธีสอบข้อเขียน) และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป
•  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ จะต้องยื่นพร้อมกับต้นฉบับ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• แบบฟอร์มการยื่นหลักฐานและเอกสาร คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Kassandra Concepcion

Related Posts