กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้

ตามที่กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน โดยเปิดรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบให้นำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 ตึกกรมการแพทย์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
– กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 
– สถานที่สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางแขน)

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กรมการแพทย์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้าสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ และทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/hrm หรือ http://job.dms.moph.go.th

รายละเอียดกรมการแพทย์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพิ่มเติม
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
หมายเหตุ: ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบอยู่ด้านหลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ (อยู่ในหน้า 137 จากทั้งหมด 150 หน้า)

Kassandra Concepcion

Related Posts