กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
– ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป

2. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  จำนวน 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ 
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 
– ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมทางหลวง สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 สมัครสอบได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ https://doh.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมทางหลวง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารกองการเจ้าหน้าที่ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครสอบข้างต้น

รายละเอียดกรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เพิ่มเติมดังนี้
– ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน

Kassandra Concepcion

Related Posts