Category: สมัครงาน

Category: สมัครงาน

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ– ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง…

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับดังต่อไปนี้ ตำแหน่งงานกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ…

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ในปีบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้ ตำแหน่งงานที่กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่เปิดรับสมัครสอบ ได้แก่– พื้นที่ทั่วไป จำนวน 35 ตำแหน่ง– พื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา…