Tag: กรมการแพทย์

Tag: กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ ดังนี้ ตามที่กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน โดยเปิดรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้ สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบให้นำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ…