Tag: รับสมัครสอบ

Tag: รับสมัครสอบ

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง

กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รวม 5 ตำแหน่ง ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมชลประทาน รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับดังต่อไปนี้ ตำแหน่งงานกรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตราอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง– ผู้สมัครสอบเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ…