Tag: เปิดรับสมัครสอบ

Tag: เปิดรับสมัครสอบ

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 อัตรา ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง กรมป่าไม้  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงานจำนวนอัตราว่าง 30 อัตราอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340…

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา

ประกาศ กรมทางหลวง เรื่อง กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 50 ตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ– ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง…

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ในปีบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ อัตราว่าง ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้ ตำแหน่งงานที่กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่เปิดรับสมัครสอบ ได้แก่– พื้นที่ทั่วไป จำนวน 35 ตำแหน่ง– พื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา…